Haalbaarheidsstudies productieprocessen

Veel bedrijven maken uitbreidingen in de loop van hun bestaan waardoor de logistiek steeds minder optimaal wordt. Soms is het goed te inventariseren of de logistiek en alle bijbehorende processen nog wel aansluiten bij de behoefte.

Samen met u kunnen we uw wensen en eisen vertalen naar een masterplan. Een masterplan dat klaar is voor de toekomst van uw bedrijf. Aan de hand van dit plan wordt gekeken naar de haalbaarheid, investering, opbrengst en energieverbruik.

Dit masterplan vormt de solide basis voor een ontwerp dat efficiency, logistiek en snelheid als speerpunt heeft. Door de logistieke flow in de supply chain zo vloeiend mogelijk te maken kunnen doelstellingen zoals produceren tegen een zo laag mogelijke kostprijs en minimale doorlooptijd behaald worden.

Werkwijze

Voor het opstellen van uw masterplan wordt eerst op constructieve wijze uw huidige situatie bekeken.

Door middel van proces uitgangspunten en randvoorwaarden worden flowschema’s gemaakt en berekeningen om toekomstscenario’s door te rekenen. Aan de hand van de berekeningen wordt een optimaal plan opgesteld. Hiermee wordt de samenhang tussen machine, grondstoffen, machinecapaciteiten, productdragers en opslagcapaciteiten op basis van gestelde uitgangspunten vastgesteld. In dit plan, wordt zowel het verwachte ruimtebeslag als de ideale routing vastgelegd. Daarnaast kunnen eventuele verbeteropties van processen en technologieën voorgesteld worden.

Er wordt een definitief masterplan gemaakt, waarbij naast het productieproces en de productrouting, ook rekening wordt gehouden met alle uttilities. Aansluitend wordt gekeken hoe dit in de huidige situatie vorm zou moeten krijgen en hoe dit plan wanneer nodig in fasen uitgevoerd kan worden.

Op basis van het definitieve masterplan kunnen kostenraming gemaakt worden om de financiële haalbaarheid te kunnen toetsen.

Feenstra Adviseurs, onderdeel van IA Groep, heeft een jarenlange ervaring in het ontwerpen van hygiënezonering in de food industrie en kan dus op dit gebied direct ondersteunen. Door dit direct mee te nemen in de lay-outs ontstaat een veel beter proces.