Afstudeerproject bij IA Groep – Werktuigbouwkunde

Context project

IA GroepIA Groep is een ingenieurs- en architectenbureau dat is gevestigd in Duiven. Het bedrijf bestaat uit circa 90 werknemers die werkzaam zijn in meerdere bedrijven die onder IA Groep vallen. Hieronder is te zien welke bedrijven dit zijn.

 • IA Bouwkunde
 • IA Elektrotechniek
 • IA Werktuigbouw
 • Factor Architecten
 • Feenstra adviseur

IA Groep bestaat ruim 40 jaar en heeft al te maken gehad met diverse sectoren. Deze zijn het bedrijfsleven, overheid, dienstverlenende en verzorgende sectoren.

De afstudeerperiode zal worden uitgevoerd binnen IA Werktuigbouw, deze afdeling houdt zich bezig met de volgende werkzaamheden.

 • HVAC (heating, ventilation en air-conditioning)
 • Piping en apparatenbouw
 • Speciaalbouw machinebouw
 • Milieutechniek
 • Algemene werktuigbouw

Aanleiding project

Het project dat uitgevoerd gaat worden is voor Ardagh Metal Packaging te Deventer:

A global leader

Ardagh is een wereldleider in metal packaging, met circa 54 productielocaties over de wereld. Ardagh is vooraanstaand in productiemethodes zoals DWI (Draw and Wall Ironing) en heeft een doorbraak gemaakt in openingsmethodes van deksel zoals Easip®, OptiLift® and Easy Peel®.

IA Groep

Ardagh locatie te Deventer

Het energieverbruik binnen Ardagh Deventer is erg hoog. Het productieproces vergt veel warmte van ovens; voor het machinepark veel elektrische energie; perslucht; vacuüm etc. Voorts is een deel van de gebouwen slecht geïsoleerd.
In de loop der tijd zijn diverse studies uitgevoerd op het gebied van de energievoorziening; verbetering van isolatie; energieterugwinning; energieopwekking etc. Een aantal van deze studies zijn uitgevoerd door IA Groep maar er zijn ook andere studierapporten door derden gemaakt. Al deze rapporten zijn beschikbaar.

De huidige warmtevoorziening (thans circa 9 MW thermisch) voor de verwarming van de gebouwen is aan vervanging toe.

Doel van dit project is om deze rapporten te evalueren en hieruit conclusies te trekken. Ten behoeve van de opdrachtgever dienen concrete voorstellen gemaakt te worden. Indien gebruikt gemaakt gaat worden van voorstellen uit eerdere rapporten dienen deze geactualiseerd worden.

Te denken valt aan:

 • (Thermische-) warmtepompen
 • Warmte- koude opslag (WKO)
 • Gebouwisolatie
 • Warmteterugwinning
 • Zonnecollectoren
 • Warmte- kracht installatie
 • Of andere alternatieven

Projectproducten

Hieronder is een indicatie te zien van de producten die opgeleverd kunnen worden. Aangezien er nog producten bij kunnen komen is dit een voorlopig productenoverzicht.

1. Plan van aanpak

 • planning
 • overzicht producten
 • doelstellingen

2. Project rapport

 • Managementsamenvatting
 • Kern
 • Conclusie

Bijlagen (op het projectrapport)

Bijlage 1 (eisenpakket)

 • Eisen installatie
 • Wetgeving
 • Wensen klant

Bijlage 2 (procesanalyse)

 • Onderzoek product
 • Onderzoek proces
 • Processen beschrijven
 • Energiestromen in kaart brengen
 • Waterstromen in kaart brengen

Bijlage 3 (verbetervoorstellen)

 • Onderzoek naar mogelijke koppelingen tussen processen
 • Onderzoek naar hergebruik afval stromen
 • Onderzoeken naar besparingsmogelijkheden van deelprocessen
 • Onderzoek naar verhoging productiviteit

Bijlage 4 (Haalbaarheidsstudie verbetervoorstellen)

 • Technische haalbaarheid
 • Economische haalbaarheid